Doplněk Příspěvkového řádu

Svazu českých divadelních ochotníků

 

Předsednictvo Svazu českých divadelních ochotníků vydává podle článku 15 Stanov SČDO tento Doplněk k Příspěvkovému řádu SČDO, ze dne 7. září 2002, který nabyl platnosti dnem schválení, tj. 7. září 2002.

 

Článek 1. ÚVODNÍ ČÁST

  Tento Doplněk k Příspěvkovému řádu upravuje postup orgánů Svazu českých divadelních ochotníků (dále Svazu) při výběru členských příspěvků a uzavírání dohod o kolektivním členství.

 

Článek 2. KOLEKTIVNÍ ČLENSTVÍ SVAZU

a) Pro přijetí kolektivních členů Svazu platí ustanovení článku 7 Stanov.

b) Dohody o kolektivním členství organizací (institucí) uzavírá dle č. 7 Stanov SČDO předsednictvo Svazu.

c) Dohody o kolektivním členství amatérských souborů uzavírají dle článku 7 Stanov SČDO oblastní před sednictva. Jeden výtisk dohody zašle předsednictvu Svazu.

d) Kolektivnímu členu SČDO, který má nejvýše 10 individuálních členů, vydává příslušné oblastní předsednictvo průkaz o kolektivním členství platný pro běžný rok.

e) Kolektivnímu členu SČDO s počtem přesahujícím 10 individuálních členů mohou průkazy o kolektivním členství nahradit individuální členské průkazy dané organizace (instituce).

f) Členové amatérského souboru, který je kolektivním členem Svazu, mají stejná práva a povinnosti jako individuální členové (viz článek 7 Stanov).

 

Článek 3.  ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A ZÁPISNÉ

a) Členské příspěvky individuálních členů SČDO (viz článek 6 Stanov) jsou stanoveny ve výši 100,- Kč,

         u studentů a důchodců 50,- Kč ročně.

b) Výše členských příspěvků kolektivních členů SČDO (viz článek 7 Stanov) jsou pro  kolektivní členy s počtem vyšším než 10 individuálních členů stanoveny v dohodách o přijetí kolektivního člena, minimálně však1 000,- Kč .

c) Výše členských příspěvků kolektivních členů SČDO s počtem do 10 individuálních členů je stanovena na 80,- Kč za jednoho člena, u studentů a důchodců na 40,- Kč.

d) Kolektivní členové neplatí zápisné.

e) Členské příspěvky včetně zápisného u nově přijatých členů ve druhém až čtvrtém čtvrtletí běžného roku odvedou oblastní předsednictva a Rada SAL vždy nejpozději do konce příslušného čtvrtletí  na účet Předsednictva SČDO. Poměrná část příspěvků (obvykle 50 %) bude hospodářkou vrácena na účet oblasti a Rady SAL.

 

Článek 4.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Tento Doplněk Příspěvkového řádu SČDO byl schválen předsednictvem Svazu dne 2. 12. 2006.

b) Účinnost tohoto Doplňku Příspěvkového řádu je stanovena od 1. ledna 2007.

 

 

 

 

          PhDr. Jaroslav Vyčichlo                           Ludmila Panenková   

                    Předseda                                                  tajemnice