Směrnice o cestovních náhradách

Směrnice

předsednictva Svazu českých divadelních ochotníků

číslo 1/2009

o finančních náhradách cestovného.

 

Předsednictvo Svazu českých divadelních ochotníků vydává k vypořádání finančních náhrad cestovného s ohledem na finanční možnosti Svazu tuto směrnici:

 

Čl. 1.

Cestovné může být vypláceno pouze účastníkům akcí, jejichž je SČDO vyhlašovatelem, pořadatelem, nebo u nichž byly náhrady cestovného předem schváleny předsednictvem nebo sekretariátem SČDO. Jedná se zejména o národní přehlídky všech druhů jevištních forem, přípravné akce a schůze k těmto přehlídkám, cesty na zasedání sekretariátu, předsednictva, konference a cesty na které jsou zástupci SČDO vysláni sekretariátem nebo předsednictvem (dále jen akce). Náhrada cestovného je vyplácena hospodářem Svazu proti předložení cestovního účtu a při splnění podmínek této směrnice.

 

Čl. 2.

Za stejných podmínek mohou oblastní předsednictva vyplácet cestovné týkající se akcí oblastních předsednictev.

 

Čl. 3.

Cestovné za dopravu veřejným dopravním prostředkem je propláceno v plné výši, která musí být doložena cestovním dokladem. Při cestách vlakem je propláceno pouze jízdné 2.třídy.

K použití letecké dopravy musí být cestujícímu předem vydán vysílajícím orgánem souhlas.

 

Čl. 4.

Při proplácení cestovného vlastním autem z prostředků dotací, grantů či finančních příspěvků je nutné dodržovat podmínky dané poskytovatelem těchto finančních prostředků.

 

Čl. 5.

Cesty vlastním autem účtovatele jsou propláceny pouze ve smluvních náhradách cestovného a to základním tarifem Kč 3,00 za 1 km jízdy, případně po dohodě nižší částkou. Pokud se uskutečňuje cesta na akce, je nutno dbát na plné vytížení vozidla. Cestovní náhrada může být snížena v případě, že je doprava zajišťována pro členy jednoho souboru nebo účastníky akce z jednoho místa a vozidlo nebude plně vytíženo. O výši snížení náhrady cestovného rozhoduje vysílající orgán.

 

Čl. 6.

V případě společné přepravy osob a materiálu (dekorací, kostýmů, zvukové a osvětlovací techniky apod.) lze hradit vzniklé náklady úhradou dopravného tj.ostatních nákladů.

 

Čl. 7.

Výjimky z výše stanovených podmínek může v odůvodněných případech povolit předseda či místopředseda vysílajícího orgánu. I v takových případech musí být dodržována hospodárnost.

 

Čl. 8.

Cestovní náhrady se vyplácí zpravidla po dokončení akce.

 

Čl. 9.

Tato směrnice nabývá platnosti dnem 15.března 2009 schválením předsednictva SČDO. Tímto dnem končí platnost Směrnice číslo 1/2004 platná od 1.7.2004.

 

V Praze dne 15.března 2009.

 

Předseda SČDO:                                                       Tajemnice SČDO:

Ing. Josef    H e j r a l                                                Ludmila    P a n e n k o v á