Projektu celoročního systematického vzdělávání amatérských divadelníků – I. část r. 2017

Závěrečná zpráva k:

Projektu celoročního systematického vzdělávání amatérských divadelníků – I. část r. 2017

 

Semináře jevištního pohybu a jevištní řeči.

Svaz Českých Divadelních Ochotníků (SČDO) – Moravskoslezská oblast pořádal ve dnech 3. a 4. 6., 17. a 18. 6., 24. a 25. 6. 2017 víkendové semináře, zaměřené na potřebné základy divadelní tvorby. Jednalo se o jevištní pohyb a jevištní řeč. Jednotlivé dílny byly koncipovány nezávisle na sobě, a proto bylo možné zvolit a přihlásit se jen na jeden z obou seminářů.

Odbornou lektorkou semináře jevištního pohybu byla vyučující Janáčkovy konzervatoře v Ostravě BcA. Eva Štěpandová, DiS.

Odbornou lektorkou semináře jevištní řeči byla vyučující Janáčkovy konzervatoře v Ostravě Bc. Věra Vojtková.

Dílny začaly pohybovou a hlasovou rozcvičkou a pokračovaly až do složitých hereckých a technických cvičení. Každému praktickému cvičení předcházel teoretický rozbor problému, upozornění na nejčastěji se vyskytující chyby a jejich důsledky jak pro hereckou práci, tak pro herce samotné, přes vzorové předvedení látky lektorkou, až po vlastní praktické procvičování účastníky. Absolventi ocenili propracovanou přípravu obou lektorek, jejich odbornost a profesionální vedení jednotlivých teoretických i praktických částí.

Alespoň jedné části semináře se zúčastnilo 36 osob, z toho 23 osob absolvovalo oba semináře.

Oba semináře jednoznačně přispěly ke zdokonalení a rozšíření divadelních dovedností všech účastníků.

 

Seminář dramaturgický.

SČDO v letošním roce připravil pro divadelní ochotníky i seminář dramaturgický. Probíhal ve dvou víkendových částech, 4. a 5. 11., 11. a 12. 11. 2017.

Odbornou lektorkou dramaturgického semináře byla dramaturgyně Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě MgA. Sylvie Rubenová.

Součástí přihlášky byl seznam komedií a dramat, z nichž měli účastníci semináře vybrat vždy jednu hru, jejíž dramaturgický rozbor byl následně základní náplní víkendu. Z komedií jsme se věnovali hře Ray Cooneyho: 1+1=3. Z dramat byla vybrána hra Martina McDonaghta: Poručík z Inishmoru. Po společném přečtení scénáře probíhal dramaturgický rozbor jednotlivých částí hry a jejich logických návazností. V diskusi se pod vedení lektorky probíraly významy jednotlivých detailů divadelních obrazů a možnosti jejich inscenování. Účastníci dostali prostor k přednesení vlastního řešení a pohledu na daný úsek hry. Lektorka korigovala názory diskutujících a na nesprávně navrhované prostředky, případně na přehlédnuté a nevyužité logické návaznosti upozorňovala. Na základě vyjmenování obecných zákonitosti jednotlivých divadelních žánrů jsme se pak v diskusi shodli na inscenačních možnostech. Dramaturgické rozbory byly doplněny video projekcí inscenace hry Poručík z Inishmoru, v podání profesionálního souboru.

Část semináře byla věnována hrám, které pro ochotnické soubory mohou představovat dramaturgické a inscenační problémy. Způsob práce byl obdobný jako v případě výše uvedených vybraných vzorových inscenací. Po společném přečtení scénáře jsme se v diskusi nejprve pokusili vyjmenovat problematická inscenační místa a především pojmenovat logické nesrovnalosti hry. V další části jsme hledali a navrhovali možné dramaturgické úpravy, případně jsme konstatovali, že hra je dramaturgicky neupravitelná.

Základem úspěchu každého ochotnického souboru je výběr hry, která je „dobře“ napsaná. Na všech přehlídkách se ochotnické soubory často setkávají s hodnocením odborné poroty, která začíná slovy: „Vybrali jste si špatně napsanou hru“, případně „Vybrali jste si dobře napsanou hru“. Ve velké většině případů je pro ochotníky věc výběru „dobré“ nebo „špatné“ hry dílem náhody.

Cílem semináře bylo seznámit účastníky se základy dramaturgické práce a s úkolem dramaturga v souboru, jehož hlavním úkolem je výběr kvalitní divadelní hry, případně její dramaturgická úprava. Doba, která byla semináři dramaturgie vyhrazena, byla využita v plném rozsahu a informace, které účastníci semináře získali, byly hodnoceny jako přínosné.

Seminář absolvovalo 12 osob.

 

Hospodaření projektu

Celkový náklad projektu byl kalkulován ve výši 155.500,- Kč. 60% financování bylo plánováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje, tzn. ve výši 93.300,- Kč. Tuto neinvestiční dotaci jsme na bankovní účet obdrželi 24. 3. 2017.

Zbylá částka ve výši 62.200,- Kč, tzn. 40% nákladu projektu, byla kryta:

  • účastnickým poplatkem
  • sponzorským darem.

Nákladem projektu byly:

  • odměny na základě dohod o provedení práce, včetně srážkové daně
  • nájem prostor a techniky, kde byly semináře pořádány a zázemí využívané při realizaci seminářů
  • občerstvení podávané v průběhu seminářů.

Skutečný náklad projektu byl 155.520,- Kč, tzn. o 20,- Kč vyšší, než náklad plánovaný. Ten byl ve výši 93.300,- Kč hrazen z rozpočtu Moravskoslezského kraje a 62.220,- Kč ze spoluúčasti.

 

Organizační zabezpečení seminářů.

Jak během přípravy seminářů, tak v jejich průběhu lektoři úzce spolupracovali se svými asistenty, Ing. Zdenkou Kulovou, Magdalénou Večerkovou a Milanem Šťastným, kteří zajišťovali vše potřebné pro hladký průběh celého vzdělávání.

Semináře probíhaly v prostorách Základní školy Generála Heliodora Píky ve Štítině, a to v sále, v salónku školy a na travnaté ploše za budovou školy.

Účastníci měli možnost přespání ve vlastním spacáku v plně vyhovujících hygienických podmínkách, s možností přípravy jednoduché stravy. Organizátoři zajistili pro účastníky celodenní občerstvení během každého víkendového setkání. O přestávkách byly podávány nealkoholické nápoje, čaj nebo káva.

Organizace seminářů byla všemi účastníky hodnocená jako bezchybná, k čemuž přispěla i obětavost členů domácího souboru ŠAMU Štítina. O spokojenosti účastníků s organizací seminářů svědčí přání zúčastněných pořádat další budoucí semináře opět v prostorách Základní školy Generála Heliodora Píky ve Štítině.

 

Povinná publicita.

Na všech materiálech, které byly rozesílány ochotnickým souborům, na závazných přihláškách i na prezenčních listinách, bylo uvedeno logo Moravskoslezského kraje a informace o poskytnutí finanční podpory - dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Po celou dobu konání seminářů bylo v prostorách realizace projektu instalováno logo Moravskoslezského kraje.

O realizaci projektu byla vydána tisková zpráva.

Průběžně byla pořizována fotodokumentace projektu.

 

Závěrečné zhodnocení projektu.

Projekt byl svým zaměřením rozdělen na dvě části. První dva semináře (jevištní pohyb a jevištní řeč) byly cíleny na celou ochotnickou základnu, naopak u semináře dramaturgického jsme předpokládali, že si ho zvolí úzký okruh ochotníků, kteří jsou v souborech režiséry, případně zasahují do výběru her.

Se stejným záměrem bychom chtěli pořádat semináře i v následujících letech, tzn. pořádat jak semináře s obecnou tématikou, kterých se mohou zúčastnit všichni ochotníci, tak semináře pro vybranou skupinu se speciálními potřebami divadelního vzdělávání. Proto SČDO - Moravskoslezská oblast připravila na rok 2018 II. část Projektu celoročního systematického vzdělávání amatérských divadelníků s tématy: Zkvalitnění hereckého projevu (lektor Václav Klemens – vedoucí oddělení Hudebně dramatického umění Janáčkovy konzervatoře v Ostravě) a dobré divadlo dětem (lektor Luděk Richter – odborník v oblasti divadelní práce pro děti a taktéž v oblasti divadelní práce s dětmi).

Je možno konstatovat, že realizované semináře splnily účel, pro který byly pořádány, o čemž svědčí kladné hodnocení jak jednotlivých účastníků, tak hodnocení lektorek.

 

Ve Štítině dne: 30.12.2017                    Zpravoval:   Ing. et Ing. Dušan Zakopal

Ing. Václav Benda

                                                                                                          Ing. Zdenka Kulová