Západočeský informátorek září 2015

Západočeský Informátorek

Svazu českých divadelních ochotníků

Západočeské oblastní předsednictvo v Plzni

září 2015

Organizace západočeských divadelních oblastních přehlídek v roce 2016

Výběrová oblastní přehlídka soutěže monologů a dialogů dětí a mládeže KANDRDÁSEK SČDO, memoriál Bedřicha Čapka a Zdeňka Fűrsta

Soutěž je vyhlášena pro děti a mládež ve věku 8-18 let, ve věkových kategoriích 8-10 let, 11-13 let, 14-15let a 16-18 let v soutěžních žánrech: monolog s časovým limitem do 11 minut a dialog s časovým limitem do 15 minut (maximálně 3 osoby).

Monologem se rozumí jednání dramatické postavy v konkrétní situaci, není jím recitace básně, ani přednes prozaického textu. Tolerance časového limitu v soutěžním vystoupení je +10%. Věková hranice se stanoví podle roku narození. U dialogu je kategorie určována podle roku narození staršího soutěžícího. V každé kategorii může soutěžící vystoupit pouze jednou. Soutěžící se může zúčastnit pouze jedné oblastní (regionální) přehlídky.

KANDRDÁSEK SČDO nabízí dětem a mládeži zajímavou činnost, ve které se jednoznačně upřednostňuje dětská hravost před mentorským nastudováním, mnohdy pro tyto věkové kategorie naprosto nevhodného textu. Není žádoucí, aby se soutěžící se stejným vystoupením zúčastnil soutěže v dalších letech.

 

Místo konání:             Horšovský Týn – kulturní dům

Termín konání:           13. února 2016

Uzávěrka přihlášek:    22. ledna 2016

Zasílání přihlášek:      Městské kulturní zařízení, nám. Republiky 105, 346 01 Horšovský Týn

                                   e-mailem: leona.cislerova@mkzht.cz

 

Přehlídka zajišťuje výběr na národní přehlídku KANDRDÁSEK SČDO v Brandýse nad Labem

26. března 2016.

 

Výběrová oblastní přehlídka soutěže monologů a dialogů POHÁREK SČDO, memoriál Zdeňka Kokty


Soutěž je určena amatérům starším 16 let – dle roku narození. Soutěží se v kategoriích mužský monolog, ženský monolog s časovým limitem do 11 minut a dialog s časovým limitem do 15 minut (maximálně 3 dramatické postavy). Tolerance časového limitu v soutěžním vystoupení je +10%. Ze soutěže jsou vyřazeni studenti a absolventi příslušných uměleckých středních a vysokých škol. Výběr předlohy není tématicky či žánrově omezen.


 

Místo konání:             Horšovský Týn – kulturní dům
Termín konání:           13. února 2016
Uzávěrka přihlášek:    22. ledna 2016
Zasílání přihlášek:      Městské kulturní zařízení, nám. Republiky 105, 346 01 Horšovský Týn

                                   e-mailem: leona.cislerova@mkzht.cz

 

Přehlídka zajišťuje výběr na národní přehlídku pohárek SČDO v červnu 2016.

 

Výběrová oblastní přehlídka jednoaktových her Aktovka SČDO

 

Posláním soutěže je podpořit tradici uvádění jednoaktových her a jiných krátkých scénických útvarů včetně scénického čtení, které dávají souborům možnosti, jak repertoárové rezervy s obvykle menším obsazením, tak uvádění méně frekventovaných textů. Inscenace pro soutěžní představení je založena na souhře nejméně dvou dramatických postav (herců) jednajících pohybem i slovem; nepatří sem tedy mluvený projev (recitační pásmo, divadlo poezie, divadlo jednoho herce) ani jen pohybové divadlo (pantomima a opera); časový rozsah  je minimálně 15 minut, maximálně 50 minut.

 

Místo konání:             Horšovský Týn – kulturní dům

Termín konání:           13. – 14. února 2016

Uzávěrka přihlášek:    22. ledna 2016

Zasílání přihlášek:      Městské kulturní zařízení, nám. Republiky 105, 346 01 Horšovský Týn

                                   e-mailem: leona.cislerova@mkzht.cz

 

Přehlídka zajišťuje výběr inscenací na národní přehlídku jednoaktových her v Holicích v listopadu 2016.

 

Výběrová oblastní přehlídka činoherního a hudebního divadla

 

Přehlídka amatérských divadelních souborů dospělých, které ve své inscenační praxi reflektuje zákonitosti divadla jako uměleckého druhu a jejich adresátem je dospělé publikum. Přehlídka umožňuje účast souborů, které uplatňují principy divadla dramatické postavy, jejichž inscenace vycházení z textů dramatických autorů, souborů využívajících různých principů hereckého divadla, jejichž inscenace vycházejí z nejrůznějších zdrojů tzv. otevřené dramaturgie a souborů hudebního divadla.

 

Místo konání:             Horažďovice – kulturní dům                                  

Termín konání:           10. – 13. března 2016

Uzávěrka přihlášek:    22. ledna 2016

Adresa k přihlášení:   Hana Šiková, Habrmannova 41, 326 00 Plzeň, tel. 605 200 065

                                   e-mail: hana.sikova@atlas.cz

Přehlídka zajišťuje výběr inscenací na celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně v květnu 2016.

 

Výběrová oblastní přehlídka činoherního divadla pro děti RADNICKÝ DRÁČEK

Prvořadým cílem přehlídky je zvýšit kvalitu inscenaci pro dětského diváka a hledání kvalitních textů, vyřadit z jeviště brakovou a neseriózní tvorbu. Vyhlašovatel má právo odmítnout přihlášky inscenací hrubě nekvalitní textové předlohy.

 

Místo konání:             Radnice – Kulturní dům U Růže

Termín konání:           7. - 8. května 2016

Uzávěrka přihlášek:    31. března 2016

Adresa k přihlášení:   Hana Šiková, Habrmannova 41, 326 00 Plzeň, tel. 605 200 065

                                   e-mail: hana.sikova@atlas.cz

 

Výběrová oblastní přehlídka venkovských divadelních souborů ŽLUTICKÉ DIVADELNÍ LÉTO

 

Za venkovský divadelní soubor je považován amatérský divadelní kolektiv mající sídlo v obci, která nemá více jak 5.000 obyvatel a není součástí většího správního celku. Výběr předlohy není tématicky omezen.

 

Místo konání:             Žlutice – kulturní dům

Termín konání:           27. – 29. května 2016

Uzávěrka přihlášek:    15. dubna 2016

Adresa k přihlášení:   Hana Šiková, Habrmannova  41, 326 00 Plzeň, tel. 605 200 065

                                   e-mail: hana.sikova@atlas.cz

 

Přehlídka zajišťuje výběr inscenací na národní přehlídku KRAKONOŠŮV DIVADELNÍ PODZIM ve Vysokém nad Jizerou v říjnu 2016 

 

Důležité!  Pečlivě čtěte!

Přihlášky k účasti na jednotlivých oblastních přehlídkách nutno zaslat na tiskopisu vydaném ARTAMOU. Vzor lze získat na www.nipos-mk.cz, současně jej přikládáme k tomuto INFORMÁTORKU SČDO.

Přihlášky na KANDRDÁSEK SČDO a POHÁREK  SČDO také přikládáme.
Přihlášky pečlivě vyplňujte a dvojmo zašlete na uvedené adresy s následujícími přílohami: osoby a obsazení, údaje o režisérovi, scénografovi, případně o dalších osobách podílejících se na inscenaci (křestní jména vyplňujte celá, ne ve zkratkách); otisk smlouvy s agenturou (autorem) o povolení provozování díla, je-li povolení podle autorského zákona nutné. Pečlivě vyplňujte všechny v úvahu přicházející údaje, usnadní to práci organizátorům přehlídky. Po odpovědném zvážení napište nejen délku představení (bez délky přestávky)ale  i minimální čas na přípravu a odklízení scény. Na oblastních přehlídkách nelze kalkulovat z časových důvodů s rozsáhlými zkouškami inscenace. V přihlášce uveďte, pokud byla inscenace uvedena na jiné regionální soutěžní přehlídce, na jaké a kdy.

Vyhlašovatel přehlídky má právo odmítnout přihlášky nedostatečně vyplněné nebo s chybějícími náležitostmi. Dodatečné dožadování chybějících údajů neúměrně zvyšuje finanční náklady a jsou časově náročné. Dojde-li na oblastní přehlídku vyšší počet přihlášek, než jsou pořadatelé schopni zařadit do programu z časových a ekonomických důvodů, vyhrazuje si vyhlašovatel právo provést předvýběr inscenací, není-li to (z časových
a ekonomických důvodů) možné, uplatní vyhlašovatel časovou posloupnost došlých přihlášek.
O způsobu výběru rozhoduje vyhlašovatel. O zařazení inscenace do programu přehlídky rozhoduje v tomto případě programová rada přehlídky, kterou jmenuje vyhlašovatel po dohodě s pořadateli.

K počtu účinkujících herců, nutných k uskutečnění představení, může být započítáno maximálně 5 dalších členů souboru – např. režisér, nápověda, technici apod. Další osoby jsou na náklady souborů.

 

Ministerstvo kultury ČR, stejně tak Plzeňský a Karlovarský kraj poskytují dotace,  které však zdaleka nepokryjí rozpočet přehlídek. Poskytovatelé dotací striktně vymezují účelové čerpání dotací. Z uvedeného vyplývá, že se na pokrytí nákladů přehlídek musí podílet spolupořadatelé v místě konání přehlídek a také zúčastněné soubory.  Soubory musí tedy kalkulovat i s  finanční spoluúčastí na úhradě některých nákladů, např. nákladů na dopravu či cestovné, ubytování apod. Podrobnosti budou vždy uvedeny v dohodě o vystoupení.
Předsednictvo zpč SČDO jako vyhlašovatel zpč oblastních přehlídek poskytuje všem souborům v  oblasti stejné podmínky k účasti. Avšak soubory, ve kterých jsou členové SČDO,  přispívají na tyto přehlídky svými členskými příspěvky, a tím pomáhají na rozdíl od nečlenských souborů hradit náklady přehlídek.

Na vyrovnání tohoto rozdílu byl zaveden výběr účastnického poplatku. Každý divadelní soubor, který bude zařazen do programu přehlídky, je povinen uhradit vyhlašovateli poplatek Kč 600,- při počtu do 20 osob nutných k odehrání představení. Tento příspěvek se zvyšuje o 50% v případě, že se akce zúčastní více jak 20 osob. Výše tohoto příspěvku se snižuje o 50% souborům, které mají ve svých řadách nejméně 6 – 10 členů SČDO, tento příspěvek nemusí hradit  soubor, mající ve svých řadách nejméně 11 členů SČDO, nebo pokud všichni členové souboru jsou členy SČDO. Tuto výjimku uzná vyhlašovatel na základě doložení této skutečnosti souborem. Podmínkou je včasné uhrazení členských příspěvků členů SČDO v daném roce, nejpozději do data konání přehlídky, které se členský soubor SČDO zúčastní. Toto opatření se týká zpč oblastních přehlídek činoherního a hudebního divadla v Horažďovicích, Jednoaktovek, Radnického dráčku v Radnicích a Žlutického divadelního léta ve Žluticích.

Organizace západočeských výběrových oblastních přehlídek byla projednána
a schválena zpč předsednictvem po předchozím jednání s pořadateli.

    

INFORMÁTOREK SČDO zpč oblastního předsednictva SČDO se vydává pro potřebu členské základny a rozesílá se všem dalším divadelním souborům elektronickou poštou podle dostupných distribučních adres. Pro potřeby distribuce Informátorku doporučujeme souborům nahlásit předsednictvu změny (kontaktní osoba, distribuční adresa apod.)

Po projednání zpč oblastním předsednictvem SČDO zpracovala:

  • Alena Svobodová, předsedkyně zpč obl. předsednictva SČDO, tel. 724 447 806,          e-mail:  svob14@seznam.cz
  • Hana Šiková, tajemnice zpč obl. předsednictva SČDO, tel. 605 200 065, e-mail:

hana.sikova@atlas.cz