Západočeský Informátorek

Západočeské oblastní divadelní přehlídky v roce 2018

 

Oblastní přehlídka soutěže monologů a dialogů dětí a mládeže KANDRDÁSEK SČDO, memoriál Bedřicha Čapka a Zdeňka Fűrsta

 

Soutěž je vyhlášena pro děti a mládež ve věku 8-18 let, ve věkových kategoriích 8-10 let,

11-13 let, 14-15let a 16-18 let v soutěžních žánrech: monolog s časovým limitem do 11 minut a dialog s časovým limitem do 15 minut (maximálně 3 osoby).

Monologem se rozumí jednání dramatické postavy v konkrétní situaci, není jím recitace básně, ani přednes prozaického textu. Tolerance časového limitu v soutěžním vystoupení je

+ 10%. Věková hranice se stanoví podle roku narození. U dialogu je kategorie určována podle roku narození staršího soutěžícího. V každé kategorii může soutěžící vystoupit pouze jednou. Soutěžící se může zúčastnit pouze jedné oblastní (regionální) přehlídky.

KANDRDÁSEK SČDO jednoznačně upřednostňuje dětskou hravost před mentorským nastudováním, mnohdy pro tyto věkové kategorie naprosto nevhodného textu. Není žádoucí, aby se soutěžící se stejným vystoupením zúčastnil soutěže v dalších letech.

 

Místo konání:             Horšovský Týn Kino

Termín konání:           10. února 2018

Uzávěrka přihlášek:    26. ledna 2018

Zasílání přihlášek:      Městské kulturní zařízení, nám. Republiky 105, 346 01 Horšovský Týn

                                   e-mailem: leona.cislerova@mkzht.cz

 

Přehlídka zajišťuje výběr na národní přehlídku KANDRDÁSEK SČDO v Brandýse nad Labem dne 7. dubna 2018.

 

Oblastní přehlídka soutěže monologů a dialogů POHÁREK SČDO, memoriál Zdeňka Kokty


Soutěž je určena amatérům starším 16 let, rozhoduje rok narození. Soutěží se v kategoriích mužský monolog, ženský monolog s časovým limitem do 11 minut a dialog s časovým limitem do 15 minut (maximálně 3 dramatické postavy). Tolerance časového limitu v soutěžním vystoupení je + 10%. Ze soutěže jsou vyřazeni studenti a absolventi příslušných uměleckých středních a vysokých škol. Výběr předlohy není tématicky či žánrově omezen.

 

Místo konání:             Horšovský Týn Kino
Termín konání:           10. února 2018

Uzávěrka přihlášek:    26. ledna 2018


Zasílání přihlášek:      Městské kulturní zařízení, nám. Republiky 105, 346 01 Horšovský Týn

                                   e-mailem: leona.cislerova@mkzht.cz

 

Přehlídka zajišťuje výběr na národní přehlídku Pohárek SČDO ve Velké Bystřici ve dnech

8. – 10. června 2018.

 

 

Oblastní přehlídka jednoaktových her Aktovka SČDO

 

Posláním soutěže je podpořit tradici uvádění jednoaktových her a jiných krátkých scénických útvarů včetně scénického čtení, které dávají souborům možnosti, jak repertoárové rezervy s obvykle menším obsazením, tak uvádění méně frekventovaných textů. Inscenace pro soutěžní představení je založena na souhře nejméně dvou dramatických postav (herců) jednajících pohybem i slovem; nepatří sem tedy mluvený projev (recitační pásmo, divadlo poezie, divadlo jednoho herce) ani jen pohybové divadlo (pantomima a opera); časový rozsah  je minimálně 15 minut, maximálně 50 minut.

 

Místo konání:             Horšovský Týn –  Kino

Termín konání:           10. února 2018

Uzávěrka přihlášek:    26. ledna 2018

Zasílání přihlášek:      Městské kulturní zařízení, nám. Republiky 105, 346 01 Horšovský Týn

                                   e-mailem: leona.cislerova@mkzht.cz

 

Přehlídka zajišťuje výběr inscenací na národní přehlídku jednoaktových her v Holicích ve dnech 3. – 4. listopadu 2018.

 

 

Oblastní přehlídka činoherního a hudebního divadla

 

Přehlídka amatérských divadelních souborů dospělých, které ve své inscenační praxi reflektuje zákonitosti divadla jako uměleckého druhu a jejich adresátem je dospělé publikum. Přehlídka umožňuje účast souborů, které uplatňují principy divadla dramatické postavy, jejichž inscenace vycházení z textů dramatických autorů, souborů využívajících různých principů hereckého divadla, jejichž inscenace vycházejí z nejrůznějších zdrojů tzv. otevřené dramaturgie a souborů hudebního divadla.

 

Místo konání:             Horažďovice – Kulturní dům                                 

Termín konání:           15. – 18. března 2018

Uzávěrka přihlášek:    31. ledna 2018

Adresa k přihlášení:   Hana Šiková, Habrmannova 41, 326 00 Plzeň, tel. 605 200 065

                                   e-mail: hana.sikova@atlas.cz

 

Přehlídka zajišťuje výběr inscenací na celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně v červenci 2018.

 

 

 

Oblastní přehlídka činoherního divadla pro děti RADNICKÝ DRÁČEK

Prvořadým cílem přehlídky je zvýšit kvalitu inscenaci pro dětského diváka a hledání kvalitních textů, vyřadit z jeviště brakovou a neseriózní tvorbu. Vyhlašovatel má právo odmítnout přihlášky inscenací hrubě nekvalitní textové předlohy.

 

Místo konání:             Radnice – Kulturní dům U Růže

Termín konání:           12. - 13. května 2018

Uzávěrka přihlášek:    31. března 2018

Adresa k přihlášení:   Hana Šiková, Habrmannova 41, 326 00 Plzeň, tel. 605 200 065

                                   e-mail: hana.sikova@atlas.cz

 

Přehlídka zajišťuje výběr inscenací na národní přehlídku POPELKA RAKOVNÍK v listopadu 2017. 

 

 

Oblastní přehlídka venkovských divadelních souborů ŽLUTICKÉ DIVADELNÍ LÉTO

 

Za venkovský divadelní soubor je považován amatérský divadelní kolektiv mající sídlo v obci, která nemá více jak 5.000 obyvatel a není součástí většího správního celku. Výběr předlohy není tématicky omezen.

 

Místo konání:             Žlutice – Kulturní dům

Termín konání:           25. – 27. května 2018

Uzávěrka přihlášek:    15. dubna 2018

Adresa k přihlášení:   Hana Šiková, Habrmannova  41, 326 00 Plzeň, tel. 605 200 065

                                   e-mail: hana.sikova@atlas.cz

 

Přehlídka zajišťuje výběr inscenací na národní přehlídku KRAKONOŠŮV DIVADELNÍ PODZIM ve Vysokém nad Jizerou ve dnech 13. - 20. října 2018. 

 

Důležité!  Pečlivě čtěte!

Přihlášky k účasti na jednotlivých oblastních přehlídkách nutno zaslat na tiskopisu vydaném ARTAMOU. Vzor lze získat na www.nipos-mk.cz, současně jej přikládáme k tomuto INFORMÁTORKU SČDO.

Přihlášky na oblastní přehlídky KANDRDÁSEK SČDO a POHÁREK  SČDO také přikládáme.
Přihlášky pečlivě vyplňte a zašlete na uvedené adresy s následujícími přílohami: osoby a obsazení, údaje o režisérovi, scénografovi, případně o dalších osobách podílejících se na inscenaci (křestní jména vyplňujte celá, ne ve zkratkách); ofocenou smlouvu s agenturou (nebo autorem) o povolení provozování díla, je-li povolení podle autorského zákona nutné. Po odpovědném zvážení napište nejen délku představení (bez délky přestávky), ale také minimální čas na přípravu a odklízení scény. Na oblastních přehlídkách nelze kalkulovat z časových důvodů s rozsáhlými zkouškami inscenace. V přihlášce uveďte, pokud byla inscenace uvedena na jiné regionální soutěžní přehlídce, na jaké a kdy.

Vyhlašovatel přehlídky má právo odmítnout přihlášky nedostatečně vyplněné nebo s chybějícími náležitostmi. Dojde-li na oblastní přehlídku vyšší počet přihlášek, než jsou pořadatelé schopni zařadit do programu z časových a ekonomických důvodů, vyhrazuje si vyhlašovatel právo provést předvýběr inscenací, není-li to (z časových
a ekonomických důvodů) možné, uplatní vyhlašovatel časovou posloupnost došlých přihlášek.
O způsobu výběru rozhoduje vyhlašovatel. O zařazení inscenace do programu přehlídky rozhoduje v tomto případě programová rada přehlídky, kterou jmenuje vyhlašovatel po dohodě s pořadateli.

K počtu účinkujících herců, může být započítáno maximálně 5 dalších členů souboru – např. režisér, nápověda, technici apod. Další osoby se zúčastní přehlídky na náklady souborů.

 

Ministerstvo kultury ČR, stejně tak Plzeňský a Karlovarský kraj poskytují dotace, které však zdaleka nepokryjí rozpočet přehlídek. Poskytovatelé dotací striktně vymezují účelové čerpání dotací. Z uvedeného vyplývá, že se na pokrytí nákladů přehlídek musí podílet spolupořadatelé v místě konání přehlídek a také zúčastněné soubory.  Soubory musí tedy kalkulovat i s  finanční spoluúčastí na úhradě některých nákladů, např. nákladů na dopravu či cestovné, ubytování apod. Podrobnosti budou vždy uvedeny v dohodě o vystoupení.
Předsednictvo západočeského SČDO jako vyhlašovatel západočeských oblastních přehlídek poskytuje všem souborům v  oblasti stejné podmínky k účasti. Avšak soubory, ve kterých jsou členové SČDO, přispívají na tyto přehlídky svými členskými příspěvky, a tím pomáhají na rozdíl od nečlenských souborů hradit náklady přehlídek.

Na vyrovnání tohoto rozdílu byl zaveden výběr účastnického poplatku. Každý divadelní soubor, který bude zařazen do programu přehlídky, je povinen uhradit vyhlašovateli poplatek Kč 600,- při počtu do 20 osob nutných k odehrání představení. Tento příspěvek se zvyšuje o 50% v případě, že se akce zúčastní více jak 20 osob. Výše tohoto příspěvku se snižuje o 50% souborům, které mají ve svých řadách nejméně 6 – 10 členů SČDO, tento příspěvek nemusí hradit soubor, mající ve svých řadách nejméně 11 členů SČDO, nebo pokud kolektivním souborem SČDO. Tuto výjimku uzná vyhlašovatel na základě doložení této skutečnosti souborem. Podmínkou je včasné uhrazení členských příspěvků členů SČDO v daném roce, nejpozději do data konání přehlídky, které se členský soubor SČDO zúčastní. Toto opatření se týká západočeských oblastních přehlídek činoherního a hudebního divadla v Horažďovicích, Radnického dráčku v Radnicích a Žlutického divadelního léta ve Žluticích.

Organizace západočeských výběrových oblastních přehlídek byla projednána a
schválena západočeským předsednictvem po předchozím jednání s pořadateli.

    

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Informace pro soubory:

 

Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje bylo do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje zapsáno Ochotnické divadlo západních Čech. Nemateriální kulturní dědictví, předávané z pokolení na pokolení, je společenstvími a skupinami lidí neustále přetvářeno v závislosti na jejich prostředí, na jejich interakci a s přírodou a na jejich
historii, je znakem jejich identity a kontinuity, podporuje takto úctu ke kulturní rozmanitosti a lidské tvořivosti. Nositelem nemateriálního statku Ochotnické divadlo západních Čech byl určen Spolek divadelních ochotníků v Radnicích - s možností rozšíření o další nositele.
V roce 2018 se připravuje nominace na zápis DS Tyjátr Horažďovice a DS Štace Kaznějov.
Nemateriálními statky byly dále určeny Staročeská svatba, masopustní průvod městem Plánice, Postřekovský masopust, Plzeňské loutkářství, Dudy a dudácká muzika v Plzeňském kraji, Kolovečská keramika rodiny Volfů a Bednáři Plzeňského kraje.

 

 V letošním roce nás opustil náš milý Vlastík Ondráček z Divadelního studia D 3 Karlovy Vary a čestný předseda Svazu českých divadelních ochotníků.  Na Jiráskově Hronově i na národní přehlídce venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou mu byla věnována krásná vzpomínková výstava.

 

Vlastíku, máme Tě rádi!

 

Upozorňujeme soubory, které jsou členy SČDO, že mohou navrhovat své aktivní divadelníky na některá svazová ocenění (Kolombína, Zlatý odznak SČDO, Klicpera, Harlekýn, Zlatý odznak J.K.Tyla). Své návrhy zašlete do 31.1.2018. Kolombína je v pravomoci západočeské oblasti, ostatní návrhy se zasílají na schválení do Prahy.

 

 

V příštím roce též připravujeme velkou tematickou výstavu s pracovním názvem „25 let oblastních postupových přehlídek v západočeské oblasti“, která bude prezentována u příležitosti 50. výročí založení SČDO.  Výstava bude zahájena na podzim příštího roku a v roce 2019 bude putovat po místech pořádání divadelních přehlídek v  Plzeňském a Karlovarském kraji.

 

 

 

 

INFORMÁTOREK SČDO západočeského oblastního předsednictva SČDO se vydává pro potřebu členské základny a rozesílá se všem dalším divadelním souborům elektronickou poštou podle dostupných distribučních adres. Pro potřeby distribuce Informátorku doporučujeme souborům nahlásit předsednictvu změny (kontaktní osoba, distribuční adresa apod.)

Po projednání západočeským oblastním předsednictvem SČDO zpracovala:

  • Alena Svobodová, předsedkyně zpč obl. předsednictva SČDO, tel. 724 447 806,          e-mail:  svob14@seznam.cz
  • Hana Šiková, tajemnice zpč obl. předsednictva SČDO, tel. 605 200 065, e-mail:

hana.sikova@atlas.cz

 

 Plzeň, říjen 2017