Usnesení konference 2014

Usnesení XV. svazové konference SČDO

ze dne 20. září 2014

 

Konference

 

schvaluje

- zprávu o činnosti svazu za uplynulé funkční období, přednesenou předsedou, př. Hejralem, a doplněnou zprávami:

1) o činnosti Skupiny amatérských loutkářů, přednesenou př. Pémem

2) o národních přehlídkách, vyhlašovaných SČDO - Pohárek, Kandrdásek, Jednoaktovka, Divadlo jednoho herce a Krakonošův divadelní podzim, přednesených jejich představiteli,

 

     - zprávu o hospodaření svazu za uplynulé funkční období, přednesenou hospodářkou, př. Kalašovou

 

bere na vědomí

- zprávu revizní komise, přednesenou př. Suchým, včetně návrhu na udělení absolutoria odstupujícímu předsednictvu

- udělení morálních ocenění zasloužilým ochotníkům (podle zápisu)

 

uděluje

- absolutorium odstupujícímu předsednictvu i revizní komisi

 

ukládá

- přdsednictvu svazu provést úpravu stanov dle nového občanského zákoníku

 

zvolila

- nové orgány SČDO;

předsednictvo svazu ve složení: Čech Jiří, Denk František, Hejral Josef, Kalašová Hana, Kejzlar Jaromír, Keller René, Koďousková Vladimíra, Koráb Jan, Müller Jan, Müllerová Olga, Panenka Pavel, Panenková Ludmila, Pop Aleš, Šiková Hana, Veřmiřovská Marie, Volný Martin, Vondruška Jaroslav, Zakopal Dušan;

revizní komisi ve složení: Dědičová Eva, Dohnalová Hana, Suchý Jan.;

 

dále bere na vědomí

- že předsednictvo zvolilo předsedou svazu Josefa Hejrala, místopředsedy Aleše Popa a Jaroslava Vondrušku, hospodářkou Hanu Kalašovou a tajemnicí Ludmilu Panenkovou, zapisovatelem Pavla Panenku, členy sekretariátu pak kromě jmenovaných i Jiřího Čecha, Jaromíra Kejzlara, Jana Müllera a Hanu Šikovou.

- že revizní komise zvolila svým předsedou Jana Suchého.

 

 

Usnesení schváleno jednomyslně.

 

 

V Libici nad Cidlinou 20. září 2014

 

Ing. Josef Hejral, v. r.

předseda SČDO