Zásady hospodaření a příspěvkový řád

 Zásady hospodaření a příspěvkový řád SČDO (dále jen "Zásady") vydává předsednictvo SČDO (dále jen "Svaz") podle článku 24 Stanov SČDO přijatých na svazové konferenci dne 20. dubna 2002. 

Článek 1 - ÚVODNÍ ČÁST 

Zásady hospodaření a příspěvkový řád SČDO závazně upravují postup orgánů Svazu při hospodaření s majetkem Svazu a při výběru členských příspěvků. 

Článek 2 - ZDROJE FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ A MAJETKU SVAZU 

1. Zdroje finančních prostředků a majetku Svazu jsou a) členské příspěvky a zápisné b) výtěžky z akcí pořádaných Svazem c) dotace, granty, dary a příspěvky finanční d) dary a příspěvky materiálové e) příspěvky účastníků vzdělávacích akcí Svazu. 

2. Při získání finančního příspěvku od sponzora, může být zprostředkovateli vyplacena odměna do výše 5 % získané částky. Konkrétní výši odměny stanoví příslušné předsednictvo. Předsednictvo Svazu může pověřit stanovením výše odměny sekretariát Svazu. 

Článek 3 - SPRÁVA MAJETKU SVAZU 

1. Správu majetku Svazu vykonává předsednictvo Svazu, oblastní předsednictva Svazu a rada SAL SČDO podle obecně platných zákonů, norem a předpisů pro hospodaření se svěřeným majetkem

2. Předsednictvo Svazu, oblastní předsednictva a rada SAL SČDO hospodaří podle schváleného rozpočtu.

3. Předsednictvo Svazu a oblastní předsednictva Svazu vedou jednoduché účetnictví podle příslušných zákonů, norem a předpisů. Rada SAL SČDO nevede samostatné účetnictví, to je součástí účetnictví předsednictva Svazu, ze kterého však musí být patrné, že se jedná o finanční prostředky SAL SČDO.

4. Za řádné vedení účetní agendy předsednictva Svazu odpovídá hospodář a předseda Svazu.

5. Za řádné vedení účetní agendy oblastního předsednictva Svazu odpovídá pokladník a předseda oblastního předsednictva Svazu.

6. Účetní doklady podepisují vždy dva z oprávněných funkcionářů předsednictev: předseda, místopředseda, hospodář a pokladník. Doklady SAL SČDO předseda rady SAL SČDO, místopředseda rady SAL SČDO a vždy hospodář Svazu. 

Článek 4 - ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A ZÁPISNÉ 

1. Členské příspěvky a zápisné slouží k zajištění činnosti Svazu.

2. Výši členských příspěvků a zápisného určuje předsednictvo Svazu. Studentům všech škol a důchodcům může předsednictvo snížit výši členských příspěvků až 50%.  

3. Členské příspěvky průběžně vybírají v průběhu prvního čtvrtletí běžného roku oblastní předsednictva a rada SAL SČDO

4. U nově přijatých členů je nutno vybrat členské příspěvky a zápisné před vydáním členského průkazu Svazu.

5. Z vybrané částky členského příspěvku si ponechá oblastní předsednictvo a rada SAL SČDO pro svoji potřebu 50 % a zbývající část členského příspěvku a celé zápisné odvede předsednictvu Svazu nejpozději do 30. dubna běžného roku.

6. Zápisné spolu s 50% částkou členského příspěvku nově přijatých členů odvede oblastní předsednictvo a rada SAL SČDO nejpozději do konce čtvrtletí, kdy byl výběr proveden.

7. Výši příspěvků kolektivních členů a způsob odvodu stanoví dohody, které jsou sjednávány s kolektivními členy Svazu. 

Článek 5 - DAŇOVÉ POVINNOSTI 

1. Za plnění daňových povinností podle příslušných zákonů odpovídá hospodář a předseda Svazu a pokladník a předseda oblastního předsednictva Svazu. 

Článek 6 - ZÁSADY PRO ÚHRADU NÁKLADŮ 

1. Volené funkce ve všech orgánech Svazu jsou čestné.

2. Při výkonu funkce či odborné činnosti funkcionářů Svazu a delegátů jsou hrazeny nezbytné náklady. Rozsah úhrady určí příslušné předsednictvo Svazu nebo rada SAL SČDO při delegování či pověření ke konkrétní akci.

3. Honoráře za odbornou činnost lektorů či porotců stanoví příslušné předsednictvo Svazu či rada SAL SČDO.                                                   

4. Odpovědnost za plnění ustanovení bodů 2. a 3. článku 6 může předsednictvo Svazu převést na sekretariát Svazu. 

 

Článek 7 - KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE

1. Kontrolu účetní agendy a hospodaření provádějí kontrolní a revizní komise Svazu a oblastního předsednictva nejméně jedenkrát v průběhu kalendářního roku. Písemnou zprávu o výsledku kontroly projedná předsednictvo Svazu a rada SAL SČDO a příslušná oblastní předsednictva. 

Článek 8 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tyto Zásady hospodaření a příspěvkový řád SČDO byl schválen předsednictvem Svazu dne 7. září 2002 a tímto dnem nabývají účinnosti.

2. Příspěvkový řád SČDO ze dne 16.dubna 1994 a změny ze dne 5. října 1996 a 23. června 2001 tímto dnem pozbývají platnosti.